Bridgestone logo
Lietuvos | Tarptautinis tinklapis | Susisiekti su mumis | 
Bridgestone Baltics SIA

Garantijos polisas


BENDRASIS EUROPINIS1 „BRIDGESTONE“ GARANTIJOS POLISAS

1. Garantuojame prekybininkams, kurie perka tiesiogiai iš mūsų (toliau – mūsų pirkėjai), kad padangose, padangų kamerose, purvasaugiuose ir PCT, pažymėtuose kuriuo nors iš „Bridgestone“ prekių ženklų (toliau – Gaminiai), kuriuos pardavėme savo pirkėjui, nėra medžiagų ir darbo defektų. Mūsų pirkėjui suteikiamai garantijai taikomos toliau nurodytos sąlygos.

2. Ši garantija netaikoma Gaminių gedimams, kuriuos sukėlė kuri nors iš šių gedimų kategorijų:

a) Gaminiams, kurie buvo netinkamai naudojami arba eksploatuojami (t. y. ne pagal įprastinį naudojimą), įskaitant (be apribojimų): netinkamą pripūtimo slėgį, perkrovą, padangos / rato apsukas, netinkamo rato naudojimą, padangos grandinės sugadinimą, netinkamą naudojimą, aplaidumą ar padangos modifikavimą.

b) Gaminiai, kurie buvo netinkamai prižiūrimi, įskaitant (be apribojimų): pagal transporto priemonės gamintojo rekomendaciją nepakeistas padangas, ratų išsibalansavimą, susidėvėjusias pakabos dalis, netinkamą padangų montavimą ir demontavimą, sumontuotų padangų / ratų neatitikimą ir važiavimą su nuleista padanga.
c) Gaminiai, kurie buvo netinkamai saugomi juos pristačius mūsų pirkėjui, pažeidžiant Europos padangų ir ratlankių technikos organizacijos (ETRTO) saugojimo rekomendacijas, kurios yra paskelbtos „Bridgestone“ interneto svetainėje, jos taip pat pateiktos www.etrto.org svetainėje arba tiesiogiai iš „Bridgestone“ susisiekus su vietine „Bridgestone“ pardavimus vykdančia bendrove. Pavyzdžiui, jeigu Gaminiai nebuvo saugomi nuo saulės šviesos ir stipraus apšvietimo, kenksmingų oro sąlygų ar nesuderinamų prekių.
d) Gaminiai, kurie naudoti nusidėvėjus originaliam protektoriui, tai yra, tol, kol pradeda matytis nusidėvėjimo indikatoriai.
e) Gaminiai, kurie yra suremontuoti, atnaujintas jų protektorius, atkurti grioveliai ar restauruoti.
f) Gaminiai, apie kurių defekto pobūdį nepateikta pakankamai paaiškinamosios informacijos.
g) Gaminiai, kurie buvo sugadinti pavojingos kelio dangos, įskaitant (bet neapsiribojant) pradūrimą, prapjovimą, pratrūkimą, akmenų padarytą pažeidimą, gumbus, sudraskymus ir kt.
h) Gaminiai, kuriuos paveikė blogai veikiantys stabdžiai arba amortizatoriai, kontaktas su tepalais arba cheminėmis medžiagomis, ugnies sukeltas arba kitoks išorinis karštis, vanduo arba kitos medžiagos, padangų grandinių naudojimas, avarija arba susidūrimas, mechaninis apgadinimas arba tyčinis sugadinimas ar veiksmas, arba bet kurie kiti Gaminiui žalą sukeliantys veiksniai, kurie nėra priskirtini dizainui, medžiagoms, darbo trūkumams ar gamybos procesui.
i) Gaminiai, kurie buvo naudojami lenktynėms arba kitoms varžyboms, važiavimui netinkamose trasose, jeigu jie tokiam naudojimui nepritaikyti.
j) Gaminiai, kurie buvo įsigyti padėvėti arba įsigyti ir paprastai naudojami ne Europoje.

k) Gaminiai, kurie buvo naudoti kaip originali įranga naujose transporto priemonėse, kai taikoma atskira transporto priemonės gamintojo garantija (žr. savo transporto priemonės garantijos vadovą).
l) Gaminiai, kurie buvo kaip nors kitaip apgadinti dėl mūsų pirkėjo arba galutinio naudotojo netinkamų veiksmų arba aplaidumo.

3. Mūsų pirkėjas pretenzijas pagal šį garantijos liudijimą gali pareikšti per penkerius metus nuo pagaminimo datos su sąlyga, kad:
(i) Galutinis Gaminio naudotojas / galutinis pirkėjas jį įsigijo ne vėliau negu per dvejus metus mums jį pardavus savo pirkėjui, ir

(ii) Mūsų pirkėjas, sužinojęs apie defektą, mus informuoja per 30 dienų.
Vėliau pareikštoms pretenzijoms šis garantijos liudijimas netaikomas.
4. Jeigu taikomuose vietiniuose įstatymuose nėra konkrečiai numatyta kitaip, priėmę savo pirkėjo pretenziją pagal garantiją, mes savo nuožiūra pasiūlysime vieną iš šių išimtinių priemonių:
- sugedusios Gaminio dalies remontą, įskaitant Gaminiui pataisyti būtinus darbus ir paslaugas;

- sugedusio Gaminio pakeitimą tos pačios rūšies gaminiu;
- atitinkamą už Gaminį sumokėtos kainos sumažinimą, įvertinę:

(i) padangų atveju – padangos originalaus griovelio gylį ir, pranešus mums apie defektą, likusį griovelio gylį;
(ii) naujų PCT ir į baigtas padangas inkorporuotų PCT atveju – sugadintos medžiagos kilogramus arba metrus, baigtų padangų atveju atsižvelgiant į bendrą vidutinį tokiose padangose naudojamo PCT svorį;
(iii) kitų Gaminių atveju – tai, kaip galutinis naudotojas / galutinis pirkėjas naudojo Gaminius juos pristačius.

Pareiškėjo pretenzija bus išnagrinėta per 30 dienų nuo Gaminių, dėl kurių reiškiama pretenzija, pristatymo arba nuo (i)-(iii) dalyse nurodytų aplinkybių atsiradimo.

Gaminys, dėl kurio skundžiamasi, mūsų pirkėjo sąskaita turi būti pristatytas „Bridgestone“ nurodytam garantiniam servisui. Pretenziją patenkinus, pagrįstos pristatymo išlaidos, tačiau ne didesnė nei 25 EUR suma, bus atlygintos pagal gautą sąskaitą. Priešingu atveju, jeigu pristatymo suma gali būti didesnė negu 25 EUR, mūsų pirkėjas turi iš anksto informuoti „Bridgestone“, kuri priima sprendimą, ar:

(i) patvirtinti didesnes negu 30 EUR išlaidas, ar
(ii) patikrinti padangą mūsų pirkėjo buvimo vietoje, ar
(iii) išspręsti garantijos klausimus neatliekant fizinio padangos patikrinimo, pvz., remiantis nuotraukomis, t.t..
Garantines pretenzijas atmetus, mūsų pirkėjas per 10 darbo dienų savo sąskaitą suorganizuoja padangos grąžinimą. Po 10 darbo dienų padanga gali būti „Bridgestone“ utilizuota.

Galutinį sprendimą dėl to, ar Gaminys yra su defektais ir ar defektas (-ai) priskirtinas (-i) medžiagoms ar darbo kokybei, priima mūsų atstovai arba įgalioti asmenys.

Jokiu atveju „Bridgestone“ nėra atsakinga už jokius specialiuosius ar netiesioginius nuostolius, kylančius dėl Gaminio naudojimo arba konkrečios ar numanomos garantijos pažeidimo.

5. Patvirtiname, kad garantiją suteikiame tik mūsų pirkėjui, t.y. prekybos agentams, kurie pagal savo verslo sistemą tiesiogiai iš mūsų įsigyja Gaminius su tikslu juos perparduoti, ir tik tokiu būdu įsigytiems Gaminiams. Pagal šią garantiją atsiradusios teisės negali būti perduotos tretiesiems asmenims, mes nesame įpareigoti teikti garantines paslaugas tretiesiems asmenims. 5 dalies nuostatos nepažeidžia vartotojų teisių pagal visuotinai taikomus įstatymus.

6. Ši specialioji ribota sutartinė garantija pakeičia visas kitas tiesiogines arba numanomas garantijas, įskaitant numanomas tinkamumo naudoti ir tinkamumo konkrečiai paskirčiai garantijas.
7. Šiam garantijos liudijimui taikomi valstybės, kurioje pardavėme Gaminį savo pirkėjui, įstatymai.

8. Šis garantijos liudijimas taikomas mūsų pirkėjui parduotiems Gaminiams. Būsimiems pardavimams taikoma garantija gali būti bet kuriuo metu pakeista pateikus pranešimą, taip pat jį paskelbiant atitinkamoje nacionalinėje mūsų interneto svetainėje. Šis garantijos liudijimas pakeičia visus anksčiau išduotus garantijos liudijimus.

Šis garantijos liudijimas nedraudžia vartotojams reikšti pretenzijas mūsų pirkėjui dėl garantijos pagal taikomus vietinius įstatymus. Tokiu atveju taikomos aukščiau pateiktos 5 dalies nuostatos